Fundacja

Fundacja „ARS BONUM” 

os. Kalinowe 5

31-816 Kraków

KRS: 0000536286

REGON: 360370407

NIP: 678-31-530-29

Bank: PEKAO SA Oddział w Krakowie

Nr rachunku: 46 1240 4588 1111 0010 6166 4107

fundacja.arsbonum@interia.pl

 

 

Cele Fundacji:

 1. Inicjowanie, wspieranie i propagowanie rozwoju nauki, kultury, sztuki i edukacji,
 2. Aktywizacja środowisk artystycznych i twórczych, zwłaszcza lokalnych,
 3. Współpraca i wspieranie działalności Chóru Chłopięcego Pueri Cantores Sancti Joseph,
 4. Działanie na rzecz rozwoju kultury i edukacji muzycznej oraz twórczości artystycznej, w szczególności sztuki chóralnej,
 5. Upowszechnianie wiedzy o sztuce polskiej i zagranicznej,
 6. Kultywowanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 7. Wspieranie działań badawczych oraz stworzenie technicznego zaplecza służącego utrwalaniu i promowaniu dzieł muzycznych wraz z działalnością fonograficzna oraz zespołów chóralnych,
 8. Organizowanie, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki, wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz krajoznawstwa,
 9. Inicjowanie, wspieranie, promowanie i upowszechnianie postawy świadomego uczestnika i twórcy życia kulturalnego społeczeństwa w szczególności tradycji, wychowania i postawy chrześcijańskiej,
 10. Działalność charytatywna,
 11. Wspieranie i prowadzenie działalności wydawniczej.

 

 

Fundacja ARS BONUMDzieciom Nowej Huty

Szczególną inicjatywą Fundacji ARS BONUM jest wsparcie organizacyjne oraz finansowe uczniów z nowohuckich szkół podstawowych w zakresie ich rozwoju oraz wychowania poprzez sztukę, sport, turystykę i inne formy aktywności. Ambicją Fundacji jest stwarzanie sprzyjających warunków dla realizacji integralnego modelu edukacyjnego, będącego realną szansą, zwłaszcza dla dzieci dotkniętych trudną sytuacją życiową czy materialną. Wyrównywanie szans, przeciwdziałanie biernemu spędzaniu czasu, promocja zdrowego stylu życia, profilaktyka antyprzemocowa to główne założenia realizowanego od listopada 2014 r. przedsięwzięcia.

Wszystkich, którym los nowohuckich dzieci leży głęboko na sercu, serdecznie prosimy o wsparcie Fundacji ARS BONUM.